REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KURSU NA PRAWO JAZDY OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW „SZYBCY I NIEZAWODNI”

Godzina jazdy przed egzaminem GRATIS!​

Zapisz się na kurs
§1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Szybcy
i Niezawodni”. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Ośrodek – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „Szybcy i Niezawodni”, który
  prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B.
 • Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia
  Kierowców „Szybcy i Niezawodni” z dnia 12 listopada 2013 r.
 • Szkoleniu podstawowym – oznacza szkolenie dla kandydatów na kierowców, o którym
  mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
  dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2012 r.) .
 • Szkoleniu uzupełniającym – oznacza dodatkowe szkolenie przeprowadzane na wniosek
  osoby szkolonej dla kandydatów na kierowców, o których mowa w Rozporządzeniu
  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.
  U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2012 r.)
 • Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią
  Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§2. Obowiązki Ośrodka

Ośrodek zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca
2012 r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2012 r.). W ramach Szkolenia Ośrodek zapewnia
Uczestnikowi zajęcia praktyczne (jazdy) oraz zajęcia teoretyczne niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia Szkolenia. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Ośrodek wystawia dla
Uczestnika „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia”.

§3. Obowiązki Uczestnika

Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze
identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym.
Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do
czasu ukończenia Szkolenia, a w szczególności jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i
dyscypliny Szkolenia pod rygorem przerwania Szkolenia.

§4. Opłaty

 • Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku poszczególnych Szkoleń.
 • W chwili składania zgłoszenia Uczestnik wnosi opłatę wpisową nie niższą niż 500,00 Opłata wpisowa jest bezzwrotna.
 • 50% opłaty pomniejszony o wpisowe ośrodek zwraca do 3 miesięcy od rozpoczęcia
  kursu po okazaniu dowodu wpłaty.
 • Dokonanie opłat za godziny doszkalające nie podlegają zwrotowi, nie stawienie się na
  jazdy wiąże się z utratą terminu i kosztów.
 • Dokonanie opłaty gotówka, przelewem, czy kartą i otrzymanie potwierdzenia jest
  równoznaczne z akceptacją regulaminu ośrodka.
 • Uczestnik może płatność za szkolenie podstawowe rozłożyć, na nieoprocentowane raty
  z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia Uczestnik musi wpłacić nie mniej niż 500
  zł (wpisowe). Po zakończonej teorii, przed rozpoczęciem jazd kolejna wpłata to 500 zł,
  wystarczająca do 10 godziny jazdy. Całość opłaty za kurs Uczestnik musi opłacić
  najpóźniej do 20 godziny szkolenia praktycznego.
 • Podpisując zgłoszenie oświadcza, że zobowiązuje się wnieść całą opłatę za Szkolenie.
  Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Ośrodek
  do przerwania Szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty. Jeżeli Uczestnik nie spełni
  żądania określonego w wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w ust. 5 Ośrodek
  występuje na drogę sądową, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę
  windykacyjną.
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do niewydania zaświadczenia, w którym mowa w §2
  ust 3. do chwili uiszczenia opłaty za Szkolenie.
 • Jeżeli Uczestnik nie stawi się na umówione zajęcia praktyczne i nie zostaną one przez
  niego odwołane do godziny 18-tej dnia poprzedzającego szkolenie, Uczestnik będzie
  zobowiązany do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę
  tych zajęć.

§5. Dyscyplina Szkolenia

O dopuszczeniu Uczestnika do Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego decyduje instruktor
prowadzący. Wewnętrzny Egzamin Praktyczny przeprowadza instruktor prowadzący lub
instruktor wyznaczony przez Kierownika Ośrodka. Po pozytywnym zaliczeniu Wewnętrznego
Egzaminu Praktycznego oraz Teoretycznego Uczestnik uznany jest za osobę przygotowaną do
podejścia do Egzaminu Państwowego. Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i
praktycznych zostaje wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem
instruktora lub wykładowcy oraz Uczestnika.

§6. Przerwanie Szkolenia

Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie. Wniesiona opłata zostanie
zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik brał udział w Szkoleniu po odliczeniu
wpisowego. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału
dowodu wpłaty.

§7. Przepisy porządkowe

 • • Opuszczenie sali wykładowej podczas trwania wykładów lub ćwiczeń może nastąpić
  wyłącznie za zgodą wykładowcy lub instruktora.
 • • Korzystanie z pomocy naukowych Ośrodka, takich jak: stanowiska komputerowe, sala
  wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem
  pracowników Ośrodka, wykładowcy lub instruktora.
 • • Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo
  zabronione.
 • • Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione
  jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia.
 • • Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub
  innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu ze
  Szkolenia.
 • • Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów
  szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy. Nie zastosowanie się do tej części Regulaminu
  spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku
  uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.
 • • Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Ośrodek
  zarządzeń, a ewentualne skargi i zażalenia zależy zgłaszać do Kierownika Biura OSK
  Szybcy i Niezawodni.

§8. Postanowienia końcowe

Regulamin został zatwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Ośrodka i został
umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Ośrodka. Oraz na stronie internetowej
www.szybcyiniezawodni.pl

Uczestnik składając swój podpis na zgłoszeniu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na
warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby Ośrodka zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. Wszelkie zmiany
Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.