REGULAMIN WEWNĘTRZNY OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW „SZYBCY I NIEZAWODNI”

Godzina jazdy przed egzaminem GRATIS!​

Zapisz się na kurs
  ,

  1. Ośrodek prowadzi szkolenie w zakresie kategorii B prawa jazdy.

  2.Kandydat na kierowcę ubiegający się o szkolenie musi spełnić następujące warunki:

  • posiadać wymagany wiek,
  •  kandydat niepełnoletni musi przedłożyć oświadczenie rodziców lub opiekunów, że wyrażają zgodę na przystąpienie przez niego do szkolenia i egzaminu państwowego,
  • zgłaszając się na cykl szkolenia posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem
  • potwierdzający jego tożsamość (według Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, np. dowód osobisty, paszport),
  • posiadać orzeczenie lekarskie, przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania kierowców i kandydatów na kierowców, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, w stosunku do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy,
  • dokonać opłaty za szkolenie w wysokości określonej niniejszym regulaminem.

  3. Kursant ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.

  4. Osoba wypełniająca wniosek lub umowę szkoleniową zaświadcza, iż dane podane w nim są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyraża zgodę na umieszczanie swojego wizerunku na stronie internetowej i portalach społecznościowych związanych z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Szybcy i Niezawodni”.

  5. Złożenie podpisu na umowie szkoleniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i jest podstawą do roszczeń Ośrodka w stosunku do osoby szkolonej o dokonanie należnych, a nieuiszczonych opłat za odbyte szkolenie.

  6. Koszt szkolenia jest podany w umowie szkoleniowej, może być ustalony indywidualnie przez Kierownika OSK.

  7. Opłata może być dokonana w ratach, przy czym pierwsza wpłata musi nastąpić przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych.

  8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w Ośrodku po rozpoczęciu kursu i dokonaniu opłat, osobie szkolonej przysługuje zwrot pieniędzy jak w umowie szkoleniowej.

  9. W trakcie szkolenia praktycznego Kursant ma prawo do uczestnictwa bez ograniczeń w wykładach prowadzonych dla innych grup po uzgodnieniu z Wykładowcą lub Kierownikiem OSK.

  10. Po zaliczeniu wymaganej ilości godzin zajęć teoretycznych, osoba szkolona rozpoczyna szkolenie praktyczne.

  11. W przypadku zażywania leków lub innych środków mających wpływ na prawidłowy przebieg szkolenia praktycznego kursant jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Instruktora przed jazdami.

  12. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu wymaganych umiejętności praktycznych, osoba szkolona musi przystąpić do:

  • wewnętrznego egzaminu teoretycznego (koszt egzaminu teoretycznego 0 zł),
  • wewnętrznego egzaminu praktycznego (koszt pierwszego egzaminu praktycznego 0 zł).

  13. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu egzaminów ośrodek wystawia zaświadczenie o ukończeniu programowego kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy.

  14. W przypadku stwierdzenia przez Instruktora po 30 godzinach jazdy braku wymaganych umiejętności, Kierownik Ośrodka ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i sugerować dalsze praktyczne szkolenie.

  15. Osoba szkolona może zrezygnować z dalszego szkolenia w Ośrodku lub z danym Instruktorem i zażądać wtórnika karty przeprowadzonych zajęć i zwrotu zaświadczenia lekarskiego.

  16. Zajęcia praktyczne nie mogą być dłuższe niż:

  • 2 godziny dziennie przez pierwsze 8 godzin szkolenia
  • 3 godziny dziennie po pierwszych 8 godzinach zajęć praktycznych – co jest maksymalnym czasem gwarantującym optymalną efektywność. O wprowadzeniu innego, indywidualnego toku szkolenia decyduje Kierownik Ośrodka.

  14. Osoba Szkolona ma obowiązek poinformować instruktora o swojej nieobecności na szkoleniu praktycznym do godz. 18- tej dnia poprzedzającego szkolenie. Opłata za szkolenie praktyczne nieodbyte z winy Osoby Szkolonej  i nie zgłoszenia obecności wynosi cenę  godziny szkoleniowej zgodnie z bieżącym cennikiem  za każdą planowaną godzinę tego szkolenia.

  15. Kursant ma prawo zmienić Instruktora w czasie trwania szkolenia (przez Biuro), podając swoją przyczynę rezygnacji.

  16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, dotyczących szkolenia i działalności Ośrodka, decyduje Kierownik Ośrodka.

  Wszelkie informacje dotyczące warunków przeprowadzania, uczestnictwa w kursie i przebiegu szkolenia można uzyskać w Biurze Ośrodka lub pod nr telefonu, 690998113, 797817791, 530714900

  18.Ośrodek Szkolenia dbając o prestiż i renomę firmy prosi o zgłaszanie wszelkich uwag i sugestii, pomysłów dotyczących działania OSK przez Internet lub telefonicznie.

  19. Dane personalne podlegają ochronie danych osobowych.