REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KURSU NA PRAWO JAZDY OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW „SZYBCY I NIEZAWODNI”

Godzina jazdy przed egzaminem GRATIS!​

Zapisz się na kurs
  ,

  §1. Postanowienia ogólne

  Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Szybcy i Niezawodni”. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  • Ośrodek – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „Szybcy i Niezawodni”, który prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B.
  • Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „Szybcy i Niezawodni” z dnia 12 listopada 2013 r.
  • Szkoleniu podstawowym – oznacza szkolenie dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2012 r.) .
  • Szkoleniu uzupełniającym – oznacza dodatkowe szkolenie przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej dla kandydatów na kierowców, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2012 r.)
  • Uczestnik – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

  §2. Obowiązki Ośrodka

  Ośrodek zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2012 r.). W ramach Szkolenia Ośrodek zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne (jazdy) oraz zajęcia teoretyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Ośrodek wystawia dla Uczestnika „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia”.

  §3. Obowiązki Uczestnika

  Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia, a w szczególności jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i dyscypliny Szkolenia pod rygorem przerwania Szkolenia. Osoba szkolona zobowiązuje się, iż nie będzie przekazywała karty jazd osobom trzecim, w tym również instruktorom pod rygorem odpłatności w wysokości 500zł. W przypadku zagubienia karty przeprowadzonych zajęć koszt duplikatu tj. 500zł.

  §4. Opłaty

  • Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku poszczególnych Szkoleń.
  • W chwili składania zgłoszenia Uczestnik wnosi opłatę wpisową nie niższą niż 700,00 zł. Opłata wpisowa jest bezzwrotna.
  • Opłata za Kurs na Prawo Jazdy jest ważna przez 6 miesięcy od daty zapisu i jego opłacenia, po przekroczeniu tego czasu i nie ukończeniu kursu w wyżej wymienionym terminie kwota wpłacona przepada. Dotyczy to również osób które nie zaczęły kursu a na niego się zapisały. Natomiast po przerwaniu szkolenia i nieobecności na kursie przez 3 miesiące należy ustosunkować się do aktualnych cen w cenniku OSK Szybcy i Niezawodni co wiąże się ewentualnie z dodatkowymi kosztami. 50% opłaty pomniejszony o wpisowe ośrodek zwraca do 3 miesięcy od rozpoczęcia kursu po okazaniu dowodu wpłaty.
  • Dokonanie opłat za godziny doszkalające nie podlegają zwrotowi, nie stawienie się na jazdy wiąże się z utratą terminu 3 miesięcy i kosztów.
  • Dokonanie opłaty gotówka, przelewem, czy kartą i otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu ośrodka.
  • Uczestnik może płatność za szkolenie podstawowe rozłożyć, na raty z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia Uczestnik musi wpłacić nie mniej niż 700 zł (wpisowe). Po zakończonej teorii, przed rozpoczęciem jazd kolejna wpłata to 1000 zł, wystarczająca do 10 godziny jazdy. Całość opłaty za kurs Uczestnik musi opłacić najpóźniej do 20 godziny szkolenia praktycznego.
  • Podpisując zgłoszenie oświadcza, że zobowiązuje się wnieść całą opłatę za Szkolenie. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Ośrodek do przerwania Szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty. Jeżeli Uczestnik nie spełni żądania określonego w wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w ust. 5 Ośrodek występuje na drogę sądową, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę windykacyjną.
  • Ośrodek zastrzega sobie prawo do niewydania zaświadczenia, w którym mowa w §2 ust 3. do chwili uiszczenia opłaty za Szkolenie.
  • Osoba Szkolona ma obowiązek poinformować instruktora o swojej nieobecności na szkoleniu praktycznym do godz. 18-stej dnia poprzedzającego szkolenie. Opłata za szkolenie praktyczne nie odbyte z winy Osoby Szkolonej jest adekwatna do aktualnego cennika za każdą planowaną godzinę tego szkolenia.

  §5. Dyscyplina Szkolenia

  O dopuszczeniu Uczestnika do Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego decyduje instruktor prowadzący. Wewnętrzny Egzamin Praktyczny przeprowadza instruktor prowadzący lub instruktor wyznaczony przez Kierownika Ośrodka.
  Po pozytywnym zaliczeniu Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego oraz Teoretycznego Uczestnik uznany jest za osobę przygotowaną do podejścia do Egzaminu Państwowego. Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych zostaje wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora lub wykładowcy oraz Uczestnika.

  §6. Przerwanie Szkolenia

  1. Osoba Szkolona ma prawo do zmiany Ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku Osoba Szkolona zobowiązana jest do pokrycia niezbędnych kosztów dotychczasowego szkolenia. W przypadku gdy rezygnacja z kursu następuje po odbytej teorii lub uczestnictwa w niej w formie wolnego słuchacza opłata ta wynosi 700 zł
  2. Rezygnacja z kursu jest możliwa pod warunkiem zwrotu karty przeprowadzonych zajęć. W przypadku utraty karty przeprowadzonych zajęć rezygnacja będzie możliwa po jej odtworzeniu i dokonaniu opłaty wskazanej w artykule § 8 pkt. 7.
  3. Zwrot opłat w wysokości 50 % poniesionych za kurs prawa jazdy kat. B jest możliwy do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy po okazaniu dowodu wpłaty, wpisowe jest bezzwrotne i o nie jest pomniejszony zwrot.
  4. Zwrotowi nie podlega opłata za rezerwacje miejsca na kursie kat. B.

  §7. Przepisy porządkowe

  • Opuszczenie sali wykładowej podczas trwania wykładów lub ćwiczeń może nastąpić wyłącznie za zgodą wykładowcy lub instruktora.
  • Korzystanie z pomocy naukowych Ośrodka, takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników Ośrodka, wykładowcy lub instruktora.
  • Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.
  • Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia.
  • Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu ze Szkolenia.
  • Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy. Nie zastosowanie się do tej części Regulaminu spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.
  • Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Ośrodek zarządzeń, a ewentualne skargi i zażalenia zależy zgłaszać do Kierownika Biura OSK Szybcy i Niezawodni.

  §8. Postanowienia końcowe

  Regulamin został zatwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Ośrodka i został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Ośrodka, oraz na stronie internetowej www.szybcyiniezawodni.pl.

  Uczestnik składając swój podpis na zgłoszeniu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby Ośrodka zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.